អត់ដឹងនិយាយអី!

តើត្រូវនិយាយអំពីអ្វី?

តើមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីអ្វី?

ពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងពិតជាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយឬចាប់ផ្តើមពីអ្វីនោះទេ ប្រហែលជាភាពភ័យខ្លាច ឬមិនច្បាស់ចំនុចណាមួយនាំអោយមានរឿងនេះកើតឡើង។

មួយទៀតបញ្ហាភាសា តើគួរប្រើភាសាអង់គ្លេស ឬខ្មែរ?

តើនឹងមានអ្នកឆ្លើយតបដែរឬទេ?


© Pixabay

Comments

  1. Every of the location functionalities is accessible across each favorite transportable gadget. However the horse shoes get held, and we handle to choose up three in a row to start out|to begin} the bonus game. So we’ll try out quite quantity of} of those video games, and see exactly what they have to supply. First issues first – I spend a while figuring out the way to|tips thecasinosource.com on how to} take actual screenshots of my Blackberry screen so I don’t have to mess around with crappy high quality. If you could have} a blackberry and need to take screenshots merely obtain a program referred to as CaptureIt.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts