អត់ដឹងនិយាយអី!

តើត្រូវនិយាយអំពីអ្វី?

តើមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីអ្វី?

ពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងពិតជាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយឬចាប់ផ្តើមពីអ្វីនោះទេ ប្រហែលជាភាពភ័យខ្លាច ឬមិនច្បាស់ចំនុចណាមួយនាំអោយមានរឿងនេះកើតឡើង។

មួយទៀតបញ្ហាភាសា តើគួរប្រើភាសាអង់គ្លេស ឬខ្មែរ?

តើនឹងមានអ្នកឆ្លើយតបដែរឬទេ?


© Pixabay

Popular Posts