អត់ដឹងនិយាយអី!


Views:
BY
0 COMMENTS
តើត្រូវនិយាយអំពីអ្វី?

តើមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីអ្វី?

ពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងពិតជាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយឬចាប់ផ្តើមពីអ្វីនោះទេ ប្រហែលជាភាពភ័យខ្លាច ឬមិនច្បាស់ចំនុចណាមួយនាំអោយមានរឿងនេះកើតឡើង។

មួយទៀតបញ្ហាភាសា តើគួរប្រើភាសាអង់គ្លេស ឬខ្មែរ?

តើនឹងមានអ្នកឆ្លើយតបដែរឬទេ?


© Pixabay

0 comments:

Post a Comment


My Blog

I'm occassionally writing about what's been around myself, family, business or career path. Let's keep in touch.


About Me