បាត់ដំបង៖ នាគរាជ្យ និងវិមានឯករាជ្យ

 


គ្រាមួយនៅបាត់ដំបង មាននាគរាជ្យផង ហោះឡើងសង្ហារ
នាគនោះផ្គុំពី កាំភ្លើងនោះណា ទុកជាអនុស្សាន៍
ប្រវត្តិតស៊ូ។

ក្បែរនាគសេរី មានវិមានជ័យ ហ៊ុមព័ទ្ធដោយគូ
វិមានឯករាជ្យ និមិត្តរូបតស៊ូ ប្រជាស្រែកហូរ
និមិត្តរូបថ្មី។